共產黨宣言

文出維基大典
跳至導覽 跳至搜尋
馬學
馬恩二人
Symbol-hammer-and-sickle.svg 共產主義研論

共產黨宣言英言The Communist Manifesto共產主義同盟之綱領也。馬克思恩格斯共著之,謂共產風潮乃史之必然。西曆一八四八年二月二十一日佈於英國倫敦。斯文勉無產者起而革命,亡資本主義,致天下大同。 [一]其「全方貧工之聯合!德語:Proletarier aller Länder, vereinigt euch!一語廣傳於世。

詮敘[]

共產之幽靈,方徘徊歐洲。其地遺孽,若景宗、沙皇、梅特涅、基佐,若法國之民本黨、德意志之巡捕,未有不聯盟以彈壓之也。

今為野黨者,何幾不以共產污名其當政者?當政亦何幾不以共產為章本,反訾其敵黨及仇讎?然則可斷案者二:

曰:共產黨之為歐洲之勢力,已得公仞。

曰:揚宗旨於萬國、傳檄文以自立,正其時也。

於是,吾輩集議倫敦,擬定宣言,決以英、法、德、意、荷、丹諸國之語曉聞天下。

資產者及無產者[]

民羣歷史,實流競之史也。

繇氓也、氓隸也、顯族也、齊民也、田主也、佃農也,若夫行社之管領及幫工者,一言蔽之,莫非壓迮或受抑者也。觀古今之歷史,對立恆有,鬥爭伴之,或隱或見,其所終果,惟新社會之光華,亦或兩者俱滅。

自原人以來,民羣分決其等,各有其境。若大秦之貴族、之騎士、之平民、之賤民,作中古之諸侯、之臣仆,若行社之魁領、之幫工、之佃戶,皆是也。而一等之中,復別有判分。

及封建制覆,資本制興,民等為之一變。而壓迫常存,以規制之,徒以新易舊耳。

然當今之世,資產財紳之世也,有特質焉,即民等對立之化簡,有兩者徑直當立,一曰無產階級,二曰資產階級。

中世之客戶,有邑民生焉,而資產階級所生之原質,蓋邑民也。

若夫美洲開闢,鑿空東海,則資產之民新開乾坤。而市行中國及南洋,定屬美洲,行賈諸屬,交換術之增拓,商品之流貤,繼起商、舶、工諸業俱進,而後革命要素日備,則封建不復反矣。

本始工業,無以充盈市集,遂以作場代之。行社魁領則推出時世民等也,若邑業諸部,則以同場作工判分滅沒而日匿矣。

然市場拓,則需求增,作場弗能足。遂作汽機代之,而氣機風行,則實業變遷方見。今之工廠代舊之作場,萬貫豪富牽帥產業所向,當世之資本財紳代近世之作場主也。

大工業興立,蓋美洲之勘探以具之。寰宇市貿之拓張,策進商,舶,驛之興,遂其策進實業大進。工,商,舶,驛之拓,資產階級偕之,而後資本駿發,滅沒中古之遺孽也。

為此,吾輩可知,當時之資產階級,乃生產交換之更易迭代而出。

資產階級愈進,後治制從之。昔封建貴胄當朝,受抑者是也。於中古之自由市邑,或共和市邑,或自治武裝是也。於帝制國,課稅與王政之三階民等是也。近世之時,則為君主之器,與顯族相抗,助其一統之策。終焉,市場成,於是,資產階級當立,近世國會之制,乃其所持。凡萬方諸衙,悉為其委員會耳。

質功觀史,革命之勞,弗可玩視也。

夫資產之民所轄之地,逆戾舊法不復存矣。三綱鎖鏈,悉為斬刈;連屬之理,以貨財代之,別無他者也。若夫道心之敬虔,騎士之卓美,人心之情感,悉為自為之私所易置。

無產者及共產者[]

社會主義與共產主義之典籍[]

白色之社會主義[]

墨守陳規之社會主義或資產人之社會主義[]

空想之社會主義或空想之共產主義[]

共產黨人對諸黨之心態[]

即終,可知吾輩同工人諸黨之倫理,亦可得同英國璽書黨及美國變法黨之倫理也。

共產黨人為勞工裨益而鬥爭,而其今時之鬥爭,亦為其來時也。

於法國,則同社會主義民政黨而盟,以反資產階級之政,然亦弗忘批判空想之謬誤也。

於瑞士。則同其民本黨而盟,然不忘其激進之本質也。

於波蘭,以土地重構為民種解放之要素,彼丙午克拉科夫之變也。

於德國,則同其國之資產階級,若資產者舉兵革命,共產黨人必從之。

然吾輩弗能忘者,乃詔示勞工資產階級與無產階級之對立本質,若帝制傾覆,是使勞工舉義兵而傾資本之制也。

共產黨人專意於德國,蓋德國資本制之變革將至,同十七稘之英國,十八稘之法國,德國於歐洲進步之時尚為帝制,其國無產品流方越而立制也。

綜上,吾輩要以傾覆是時之制而變革也。

其中,所有制為上,以為章旨。

宣言即終,共產黨人為天下之民主黨之輯合而爭抗也。

吾輩不屑抑諱吾輩之章旨。乃明詔曰:彼眾之意需傾覆當下之制方可及之。共產主義變革當立,令天下之統治者戰慄兮!無產者所失,維枷鎖之羈勒;所得,則天下之廣袤!

全方貧工之聯合!

[]

馬克思恩格斯 共產黨宣言 -中文馬克思文庫

  1. 引據《共產黨宣言》(第四章):「共產黨人不屑於隱瞞自己的觀點和意圖。他們公開宣布:他們的目的只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到。讓統治階級在共產主義革命面前發抖吧。無產者在這個革命中失去的只是鎖鏈。他們獲得的將是整個世界。」