使用者討論:美女森理世~zh-classicalwiki

頁面內容不支援其他語言。
文出維基大典
吾人喜見美女森理世~zh-classicalwiki君光臨維基大典
維基大典:巴别
en-4
This user speaks English at a near-native level.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話せます。


fr-1
Cette personne peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
th-1
ช้คนนี้สามารถใช้ภาษาไทย ได้ในระดับพื้นฐาน.
ms-1
Pengguna ini boleh menyumbang dengan tahap asas dalam Bahasa Melayu.
zh-2
這位用戶能以一般中文交流。
lzh-1 此君粗通文言也。
察用戶語


試編 // 編法 // 手冊 // 修文
它典[]

Mori Riyo(越文)    ||   ภาษาไทย   ||   森理世さん(母文)    ||   森理世さん(粵文)   ||  森理世さん(日文)
模板[]

模板不宜多,文以言簡意駭為尚。--孔明居士 二〇〇七年六月一八日 (一) 〇六時二一分 (UTC)

有秩選舉[]

在下於文言維基大典已歷數月,著各類文章、模、芻文等數百餘(君請閱User:曹孟德/丈量數字User:曹孟德/貢),且又得Hillgentleman君相薦,願竊為有秩,以助本大典一臂之力。若某為有秩,將盡力維護大典,防各處宵小,並揚其名於白話大典處,必不失诸君之厚望。還望君投一支持票於。--曹孟德--(維基著作郎/東武子) 二〇〇七年六月二〇日 (三) 〇三時〇九分 (UTC)

Yosri - ms[]

Hi there,
Thanks for updating the info on my user page. You can ask me anything, and I will try my best to answer your question.

Regards Yosri 二〇〇七年六月二五日 (一) 〇九時四一分 (UTC)

的盧事[]

君安好!

的盧乃是羅貫中之虛構,三國志中未見記載。不過既是君所慾,某當增之。

謝君支持某為有秩!--曹孟德--(維基著作郎/東武子) 二〇〇七年六月二五日 (一) 一六時二九分 (UTC)

已建之。君請過目。--曹孟德 ☆ 維基著作郎/東武子 ☆ 投票 ☆ 二〇〇七年六月二六日 (二) 一九時一〇分 (UTC)

區區小事,何足挂齒,勿謝。君既愛之,吾心甚喜。君真乃某知音也!

另(很遺憾),的盧乃羅貫中虛構一馬也。君言的盧非馬,愚甚不解,望君明言之。

再謝君支持某為有秩!-- 曹孟德 ☆ 維基著作郎/東武子 ★ 書房投票 二〇〇七年七月一日 (日) 〇二時五一分 (UTC)

木哈哈哈哈(*^__^*) 嘻嘻……[]

唔哈哈哈哈,不是说自由之典吗。如果知情者觉得不对。。。 --啸啸生 二〇〇七年六月二六日 (二) 一一時三八分 (UTC)

歷非曆[]

複非復、范非範,宜注意。--阮薰華 二〇〇七年六月二八日 (四) 一〇時五〇分 (UTC)

年份文[]

君安好,君所創諸文,舛誤甚多,諸如章武四五年等,實屬子虛鳥有,請審閱之,亦可以[一]為助。--孔明居士 二〇〇七年六月二八日 (四) 一一時五八分 (UTC)

 • 二二四年二二五年此二文,本書章武四五年,余後修正之,方無。另,年份文余向不工,更屬意以僕(白話︰機器人)代勞,故無法立懿範矣。--孔明居士 二〇〇七年六月二九日 (五) 〇五時四一分 (UTC)
 • 倘如是,誠哉歉也,望君見諒。--孔明居士 二〇〇七年六月二九日 (五) 〇八時一四分 (UTC)
 • 年份之文,耗費人力,實不必勞駕足下為之,俟他日以僕代勞可也。--孔明居士 二〇〇七年七月一日 (日) 〇三時〇一分 (UTC)
 • 年份文,逢百之年,以公元某年稱之,餘則按今例,另勸君勿再書之,他日自有僕代勞,此等鎖事,實不必勞心。--孔明居士 二〇〇七年七月一日 (日) 〇七時四一分 (UTC)


曉之 -- OK善哉!! 美女森理世

小生有禮[]

森理世足下安好,小生有禮。昨閱足下所書,甚喜。竊愿以網會友,以辱足下。 在下出生四川鄉野,其間視聽閉塞,令我孤陋寡聞。入高中,旋以貧輟學。后往粵覓食,渾渾度日。不似閣下,才高有為,已進異邦矣。

雅言典語,我所好也。然所學淺陋,不得為書。 美女,亦我所好也,此似與君一。每奉選美盛舉,必上網觀之。尤喜miss spain 2004miss thailand 2007。以我愚見,森理世小姐之美,乃中上品也,非極品也。蓋西洋評委,皆大異于我。
我亦喜時政,所謂“民主”所謂“人權”云云,常念于心也。

閱君所書“蘇婉濃·箜迎”,甚好奇焉。然我等受當局“gfw”之關照,不得仿于境外之網站也。思之可惜,此等佳人,不可不睹,閣下可否發一照片于我。 且聊至此,恕不多言,再會。

--啸啸生 二〇〇七年六月三〇日 (六) 一〇時四六分 (UTC)

[]

君安好,大典不許非自由圖,凡自由圖者,請上傳至共享,望能察之,謝。--孔明居士 二〇〇七年七月一日 (日) 〇三時〇一分 (UTC)

小生問好[]

君安好,西班牙環球小姐之事,竊以為可,我欣然愿為也。書文之事,群策群力也,何足謝哉。玉照之事,多謝閣下費力。 --啸啸生 二〇〇七年七月一日 (日) 〇九時四七分 (UTC)
謝君忠告,我當志之。

威爾斯王妃黛安娜[]

請問閣下,啥叫“威爾斯王妃黛安娜”,為什么要加個“威爾斯”?--啸啸生 二〇〇七年七月二日 (一) 〇五時五六分 (UTC)

請教兩句英語[]

People's Princess國內多譯為:平民之王妃,大眾王妃。君以為然否?

I wanna have your baby 似可譯為:與子攜手。

又Sexy baby,似譯為“性感女郎”較好,baby不是也用來稱呼女孩嗎? 我英語還沒入門,不知說的對不對。--啸啸生 二〇〇七年七月二日 (一) 〇八時五三分 (UTC)

小生問好[]

早安,郵件已收,謝君之勞。--啸啸生 二〇〇七年七月五日 (四) 〇〇時三七分 (UTC)

君安好,一事不明,故請教。是頁,如何移其右側表格于文言維基?似無此模也,何以為?望指教。--啸啸生 二〇〇七年七月一三日 (五) 〇九時一四分 (UTC)[回覆]

模者,子亦能為之[]

見方如下:

略之。

有惑求教[]

昔聞「政治正確」一詞,以為黨文化之產物也。必譯自俄語,或中共自創。以我國為共產國家,天經地義也。然近年偶訪英文網站,乃惑之。彼西洋人亦有「politically correct」之說,且甚為流行。何故哉?是詞之源,其俄語乎?漢語乎?英語乎? --啸啸生 二〇〇七年七月一三日 (五) 一五時〇五分 (UTC)[回覆]

口vs丁[]

君安好,觀以往所撰之文,其言「人口」者,皆以「口」充之。我查諸字典,似覺有異:「口」者,本意mouth,引申為有口之人。多指少量之人,如:

  百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。——《孟子·梁惠王上》
  八口之家可以无饥矣。——清· 洪亮吉《治平篇》

今言population者,我意「丁」字為好。君意如何?--啸啸生 二〇〇七年七月一七日 (二) 〇八時〇〇分 (UTC)[回覆]

君安好,回復於此--啸啸生 二〇〇七年七月一七日 (二) 一二時二五分 (UTC)[回覆]

 • hey,how have you been ?

君何以常撰地理之文,欲旅遊四方?哈哈,近者我本欲譯「生活用品」數篇,然則腹內空空,往往辭不達意,故罷。--啸啸生 二〇〇七年七月三一日 (二) 〇九時一五分 (UTC)[回覆]

譯文 []

君安好,倘譯他文,請先譯之,方復書之,以利眾修,謝!--孔明居士 二〇〇七年七月一〇日 (二) 〇二時二一分 (UTC)

他語[]

他山之列,他文版有,方列之,無則列之何用?請慎之。--孔明居士 二〇〇七年七月一一日 (三) 〇四時四九分 (UTC)[回覆]

嗯,OK!! 美女森理世 二〇〇七年七月一一日 (三) 〇四時五〇分 (UTC)[回覆]

語文[]

請閱Wikipedia:語言之文,謝。--孔明居士 二〇〇七年七月一三日 (五) 〇二時〇六分 (UTC) [回覆]

   大典日盛,語言之文日多。以下立為格式,諸同仁當一統制文之法,以利查閱。 一、語文分明。語者人言也,文以書錄之也。二者固異,當勿相混。 一之一、語言之文,必有序、沿革、發音、語法、習語、方言。序所言者是種語言之用也。 一之二、文字之文,必有序、沿革、形體、習用、變體。序所言者是種文字之用也。 二、文字之文,諸國以各種字母為之。日本漢字、假名合為一。朝鮮分諺文於韓語。 三、漢語以其為語族,故不從一之一之法。然諸漢語方言悉從之。漢語文之語法、發音將去之。 兹布之,望諸君察之。而即日起當大修各章,以合其法。

[]

書古文當以古法,查今字典無用也,蓋二十四史,咸以口稱,當用之。--孔明居士 二〇〇七年七月一七日 (二) 一一時五八分 (UTC)[回覆]

小作品模[]

今大典仍小,如是細分,實無必要,重心散失,更難修善矣。--孔明居士 二〇〇七年七月二〇日 (五) 〇三時二〇分 (UTC)[回覆]

武漢人[]

未知君欲電子輿圖抑紙質乎?若君需電子輿圖,可至Google地圖(中國版),搜「武汉」查之;若君需紙質輿圖,可購諸機場、車站之處。在下有收藏。:)--Suncheng125 二〇〇七年七月二五日 (三) 〇八時一五分 (UTC)[回覆]

武漢之問題[]

君安好!區區小事,不足為謝焉。

悉聞君之惑,望在下可以疏淺之識以解之。

 1. 武漢之橋樑,加之市郊,長江者六,漢江者六。長江者,自上游起,為軍山長江大橋、白沙洲長江大橋(長江三橋)、武漢長江大橋(長江一橋)、武漢長江公路橋(長江二橋)、天興洲長江大橋(長江四橋)、陽邏長江大橋;漢江者,自上游起,乃長豐橋、知音橋(漢水二橋)、鐵路橋、月湖橋、江漢橋(漢水一橋)、晴川橋(漢水三橋)。天興洲長江大橋、陽邏長江大橋乃建造中,未成。武漢長江大橋、天興洲長江大橋乃為公路、鐵路二用。鐵路橋僅供京廣鐵路躍漢江。餘皆乃公路專用。今規劃一橋於武漢長江公路橋、天興洲長江大橋之間,謂之曰二七長江大橋。
 2. 武漢之人口,以公曆二〇〇六年之查,近八百萬。其中江岸、江漢、礄口、漢陽、武昌、青山、洪山七城區人口三百九十萬,蔡甸、江夏、黃陂、新洲、東西湖、漢南六郊區人口四百一十萬。
 3. 所謂江城三鎮之口逐年少減,非全然。少減之口,乃武漢本地之口,此為中國「計劃生育」政策之果,非武漢獨有。然今中國城市化之速快焉,務工之口逐年增之,此算於武漢之口,故增之。
 4. 今之計人口,非以漢口、武昌、漢陽分之,而為江岸、江漢、礄口、漢陽、武昌、青山、洪山、蔡甸、江夏、黃陂、新洲、東西湖、漢南諸行政區劃分之。若君需三鎮之口,可加江岸、江漢、礄口三區人口為漢口,武昌、青山二區為武昌,漢陽一區為漢陽,以作圖表。
 5. 武漢國際機場,亦謂之為天河機場,以湖北機場集團公司營之。君可見詳情於其官方之網

--Suncheng125 二〇〇七年七月二六日 (四) 〇二時〇八分 (UTC)[回覆]

新圖[]

可矣!以藍注之,常理也。

此圖甚好,二圖合一,用之他山,湖北之方位,明矣。然是圖乃以紅注武漢之域,若須示湖北分域,君可去之無妨。

在下之圖,以Fireworks與CorelDraw作之,皆導以PNG之式,未知君可有繪SVG圖之軟件乎?若有,乃可作矢量之圖,縮放、合成、加註亦簡矣。--Suncheng125 二〇〇七年七月二八日 (六) 〇二時五一分 (UTC)[回覆]

 • 在下新見CorelDRAW似可繪SVG之圖,如此甚好。
  • 另:在下新作湖北政區分域之圖,君可據之作新圖。

--Suncheng125 二〇〇七年八月一日 (三) 〇五時五〇分 (UTC)[回覆]

[]

汝欲修號,請往special:preferences:號,並加勾「署以本碼」。予之號為: -- :-) [[User:Hillgentleman|Hillgentleman]] | [[User talk:Hillgentleman|書]] , {{SUBST:CURRENTYEAR}}年{{SUBST:CURRENTMONTH}}月{{SUBST:LOCALDAY}}日{{SUBST:#time: (星期D), 格林尼治標準 H時i分s秒}} -- :-) Hillgentleman | , 二〇〇七年〇七月二八日(星期六), 格林尼治標準 〇九時〇九分四九秒

電腦軟體[]

夫電腦軟體者,當世方有之物也,其術語蓋亦如是,然行文之中,咸為之,不妥也,該取其意書之,不然極類白話,誠不善也。--孔明居士 二〇〇七年八月二日 (四) 〇〇時五六分 (UTC)[回覆]

屏視圖[]

hi,我未裝此軟體,推薦[二]。--啸啸生 二〇〇七年八月二日 (四) 〇四時四二分 (UTC)[回覆]

I'm sorry for late reply.

Q1. 貴校「高麗大學」之漢文學科兼教「簡體」同「繁體」漢文字乎

A1. No in principle, but except Prof. 金彦鍾(金彥鍾, 김언종)'s lectures. Principly we use textbooks written in Traditional Chinese script and read in 韓國式 讀法 (e.g. "智者, 千慮一失; 愚者, 千慮一得." → "지자 천려일실이요, 우자 천려일득이라."[1]) because my department is not the Department of Chinese Language and Literature (中語中文學科). Originally my department was separated from the Department of Korean Language and Literature (國語國文學科) but not 中語中文學科.[2]

However, Prof. 金彦鍾 emphasizes the importance of ability to do foreign languages including Simplified Chinese. He criticizes that Simplified Chinese characters have many problems, but says it is important for growing students to understand the letters because it is already used over one generation in Mainland China. Therefore both textbooks written in Traditional and Simplified Chinese script are used together in his lecture.[3]

Q2. 校(網)址安在乎

A2. Did you mean where the main campus of Korea University is? Below are the locations of the campuses of KU. For the campus map, visit here (written in Korean).

 • Seoul (서울특별시; 서울特別市)
 • Anam Campus (안암캠퍼스; 安岩캠퍼스; the Main Campus of KU) is located in Anam-dong? and Jongam-dong?, Seongbuk-gu?, Seoul? (서울특별시? 성북구 안암동/종암동; 서울特別市 城北區 安岩洞/鍾岩洞). Anam Station of Seoul Subway Line-6 are near the campus and Korea Univ. Station of the same line is located in the campus. The Anam Campus is composed of three sub-campuses:
 • 人文系 Campus[4] (인문사회과학캠퍼스; 人文社會科學캠퍼스; the "REAL Main Campus in the Main Campus". :D) is located in both Anam and Jongam-dong. The Department of Korean Literature in Classical Chinese (한문학과; 漢文學科) of the undergraduate school is in the College of Liberal Arts (문과대학; 文科大學) located in this campus. The Main Building (본관; 本館) is located in the center of this campus.
 • 理工系 Campus[4] (이공계캠퍼스; 理工系캠퍼스) is located in Anam.
 • 綠地 Campus[4] (녹지캠퍼스; 綠地캠퍼스) is also located in Anam.
 • College of Health Science Campus (보건과학대학캠퍼스; 保健科學大學캠퍼스) a.k.a. Jeongneung Campus (정릉캠퍼스; 貞陵캠퍼스) is located in Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul (서울특별시 성북구 정릉동; 서울特別市 城北區 貞陵洞). There are free shuttle buses running between the two Seoul Campuses: Anam and Jeongneung.
 • Yeongi-gun, Chungcheongnam-do? (충청남도 연기군; 忠淸南道 燕岐郡)
 • Seochang Campus (서창캠퍼스; 瑞倉캠퍼스) is located in Seochang-ri?, Jochiwon-eup?, Yeongi-gun?, Chungcheongnam-do? (충청남도 연기군 조치원읍 서창리; 忠淸南道 燕岐郡 鳥致院邑 瑞倉里). Names of some colleges/divisions/departments in this campus are same or similar to ones in Anam Campus. Please NEVER BE CONFUSED with them.

Q3. 吾人友欲至貴國短期教授中文,此君中國師範大學肆業,英文OK,不識韓國文,君思可乎

A3. Do "吾人友" and "此君" mean your friend? I think s/he can do it in my school. There are many teachers and professors who is native speakers of foreign languages in Universities/Colleges in Korea. The most of them can't speak/read/write Korean or are beginners.

Q4. 吾今欲習朝鮮文字輸入,君知否何處有良性(user-friendly)自由軟體可載之。

A4. There are many Korean input method softwares including freeware. But many of it only supports direct input of Hangul and doesn't do inderect input of Latin to Hangul. I don't have any information about indirect input method softwares (I'm Sorry). If you want to learn direct input in Microsoft Windows, you can use Microsoft IME. For more informations, visit Microsoft website.

Footnotes
 1. ^ The plain-sized letters are Sino-Korean pronunciation of the original letters and the small-sized ones are postpositions of Korean languages. This "pronunciation+postposition" is the traditional way to read 漢文 (文言文) in Korean.
 2. ^ In Korea University Graduate School (高麗大學校 大學院), 漢文學科 is still not exist and the major "漢文學" (Korean literature in Classical Chinese) is included in curricula of 國語國文學科.
 3. ^ However, there are critical opinion about his teaching method.
 4. ^ a b c Unofficial names.

--韓斌/Yes0song 二〇〇七年八月三日 (五) 一七時二二分 (UTC)[回覆]

撰文[]

君安好。非不欲為也,唯感言辭貧乏,往往辭不達意。君既以此勵我,則試為之。--啸啸生 二〇〇七年八月六日 (一) 〇六時五四分 (UTC)[回覆]

段落標題[]

sawalika!段落之標題宜當以二字詞(有古例除外),單字詞易生歧義。如「著」「聞」,倘不能使人于過眼即明其意,不善矣。 嘯嘯生  書房 --北京時間:2007-8-13@14:18

[]

君安好,君書文亟矣,本美事也,然文筆用詞,多未考據,致漸多文白相雜者,杜甫曰︰「文章千古事,得失寸心知」,誠望君察之,審文度理,復書之耳。--孔明居士 二〇〇七年八月一三日 (一) 〇八時〇一分 (UTC)[回覆]

welcome back![]

歡迎。  嘯嘯生  書房 --北京時間:2007-8-26@14:31    • 人各有志,有人不想結婚也是他的權利。只是人類數千年的傳統怕是不能輕易改變的,有多少人能忍受孤獨,有多少人能經得起誘惑?西方好像多年前就有人認為婚姻不必要,可是在中國還沒到談論這個的時候。因為高壓政治下,文化、生活、審美、言論統統沒有自主權,大多數人畢生只能在一個指揮棒下忙碌。有人認為西方的這種現象是「犬儒主義」,可是中國人連徹底犬儒化的權利都沒有,因為專制政權只允許存在一種他們認為和諧的社會狀態。你的思想一旦與它的利益不一致,即被視為非法。
    • 能去國外留學的基本上都是特權階級,他們要取外國太太容易的很,不一定要用留學的方式。
     嘯嘯生  書房 --北京時間:2007-8-26@18:09

佛曆未行[]

漢代未有佛曆,請盡除佛曆者!--阮薰華 二〇〇七年八月二六日 (日) 一五時四四分 (UTC)[回覆]

佛曆始行於公元一九五五年,此前之年勿增佛曆於表中。若增,則道、回、猶太、伊朗、印度、黃帝諸種紀年皆置。誠無用也。

各種曆法紀年如下:

 • 黃帝紀元:民報始辦至民國元年。
 • 法國共和曆:一七九三年至一八零五年、一八七一年。
 • 蘇聯革命曆:一九二九至一九四零。
 • 中華民國紀元:元年至今。

其他皆以實用之年起。

如猶太曆雖創於古時,而以色列至近世方復國,故以一九四八年始。

以下為白話維基:

泰國曆

泰國曆是泰國目前使用的曆法,泰國原來使用的曆法和中國傣族的曆法相同,(參見中國農曆),1888年泰國國王拉瑪五世改革曆法,採用格里曆,但以曼谷建城,即公元1782年為紀元,以建城日4月6日為每年開始,1912年國王拉瑪六世將紀元改為佛祖涅槃,即公元前543年,1941年正式採納格里曆,以公元1月1日為開始,但紀元仍延續,所以2007年為泰曆佛祖涅槃2550年。

現在雖然採用西曆,以西曆新年為節慶,但仍將潑水節(清明後7日)作為全國的節慶。

佛曆

佛教創始人釋迦牟尼原名喬達摩·悉達多,古印度釋迦族人。釋迦牟尼為尊稱,意為釋迦族的聖人。又被稱為佛陀(覺者)、世尊等。其生卒年代,北傳佛教根據漢譯《善見律毗婆娑》中「出律記」推斷為公元前565至前486年,南傳佛教則作公元前624至前544年或公元前623至前543年。

西元1950年,錫蘭首都可倫坡舉辦首屆「世界佛教徒友誼會」,會中議決:佛陀誕生於西元前623年,成道於西元前588年,去世於西元元前543年。3年後的1954年,該年會於緬甸仰光舉行,會中再決議佛教國家以「佛曆」紀元,並以釋迦牟尼涅盤日推算,西元1954年為佛曆2497年。

以佛曆年求西元年,將佛曆年減543即可。

如此可乎?

佛曆之行實於近世。古時雖阿育王未之用也。--阮薰華 二〇〇七年八月二七日 (一) 一一時〇八分 (UTC)[回覆]

合假若泰國今天用佛曆紀年,那麼史書用佛曆紀年是為了方便讀者。今天一些中國史書用公元紀年亦是同理。所以如果有古代文獻直用佛曆紀年的話,就可以將佛曆使用年份上推。

但是據白話維基方面,佛教議決佛陀涅盤年是近代的事,所以古代未必是有紀年的。

部分奉佛之地早有佛曆

東南亞奉佛之泰緬則非我所知,藏人史籍似早有「佛曆」之說,其初起是否間接受中亞交通之基督教影響則不得而知,要之非近世方有,不似後來妄學西人不倫不類者。藏人「佛曆」影響所及,後起之蒙古史籍(十八世紀)亦載之。惟因印度古史渺茫,其具體內容,則異說甚多。以下據黃明信、申曉亭〈蒙古曆藏曆漢曆例說〉一文(《蒙古史研究.第八輯》頁181至190,內蒙古大學出版社2005年)略言之:

佛教史籍常以佛陀釋迦牟尼誕生或入滅紀元,然其具體年月僅藏傳佛教已有十數說。舉其要者:

甲、薩迦派說:佛圓寂於西元前2134年丁亥。

乙、《旃檀瑞像記》以佛誕生於西元前1027年甲寅,實際來源於漢文佛教史書。

丙、時輪曆浦派說:佛誕生於西元前961年庚申,圓寂於公元前881年庚辰。採此說者較多。

丁、迦濕彌羅班禪說:佛圓寂於西元前544年丁巳。

凡此諸說皆異乎今國際流行之「西元前554年」說。

如《蒙古源流》載吐蕃贊普松贊干布生年,即採薩迦說:「自戊子(丁亥後一年)以來歷二千七百五十年歲次丁丑」贊普誕降。惟他書如五世達賴《西藏王臣記》則採時輪曆浦派說紀年。此等處每易令人混淆。

(實則愚意以為,為便利計,凡非原典或非必要,蓋採西元並格列高里曆紀事即可。蓋此法西人所出,便利而今世界遵行者又眾,無神論如馬克思者亦且用之。然則若事涉該國原始史籍,當注明依何種曆,並以連結連上西元年。一點愚見。)。--User:合喇出 二〇〇七年八月二十九日 (一) 十四時〇五分 (UTC)

 • 佛陀入滅之年,非特密宗存在諸多說法,中國禪宗、凈宗,以及南亞小乘皆各有主張。一九五四年才統一。 嘯嘯生  書房 --北京時間:2007-8-30@8:06

立傳事項[]

夫傳記之為也,當以作古者。今人妄為傳者,是一誤也。然有欲事當世鉅子者,固可以立傳,亦不宜評贊,僅止記事已。

又,中式列傳,事記順序。不先指其人所任。例如下:

茱莉雅·艾琳·吉拉德(英文:Julia Eileen Gillard,1961年9月29日生於威爾斯)是澳大利亞的聯邦女議員,工黨副領袖。她自從1988年在澳洲眾議院代表維多利亞州的拉洛選區(Lalor Electorate)。曾任影子移民部長、影子健康部長、影子聯邦工業關係部長等重要職務。2007年11月24日,工黨在澳洲聯邦大選中獲得壓倒性勝利,茱莉雅即將成為澳洲歷史上的第一個女副總理。

──《維基百科‧茱莉雅·吉拉德條》

此西法也。吾人不以某某人,今為某事,復述其往事者也。《史記》雖有如此者,皆是前無事可記之人也,如伯夷、叔齊、管仲、晏嬰、老子,皆是前無可記,直指其所任也。亦無「老子,姓李氏,名耳,字摐,哲人也」之句。

正例如下:

李將軍廣者,隴西成紀人也。其先曰李信,秦時為將,逐得燕太子丹者也。故槐裏,徙成紀。廣家世世受射。孝文帝十四年,匈奴大入蕭關,而廣以良家子從軍擊胡,用善騎射,殺首虜多,為漢中郎。廣從弟李蔡亦為郎,皆為武騎常侍,秩八百石。嘗從行,有所旻陷折關及格猛獸,而文帝曰:「惜乎,子不遇時!如令子當高帝時,萬戶侯豈足道哉!」

(中略,間百字)

廣居右北平,匈奴聞之,號曰「漢之飛將軍」,避之數歲,不敢入右北平。

──《史記‧李將軍列傳》

若西法,則「李將軍廣者,飛將軍也」。誠然非是也。望君察之。

又,字分繁簡,若以簡轉繁者,將有字誤,宣自正之。

今見兄之新文,且作為例,吾以小字解誤:

茱莉雅·吉拉德(英文:Julia Eileen Gillard)者此當記全名,澳大利亞之聯邦議員也。一九六一年九月二十九日生于威爾士。今為工黨副酋。此句當順時序

一九八六年肆業與墨爾本大學,后後,非后為工業法律師,一九八八年入眾院駐維多利亞州拉洛選區(the Lalor Division)。歷任影子移民部長、影子健康部長,二零零六年八月,陸克文委以反對黨副領袖兼影子聯邦工業關係部長之至要。至二零零七年末,工黨入朝,逐成是國史中女副總理之始作憧者自製新詞,須明字義

務政二十餘年,極勵女性參政及社會革新文白相雜,今無婚[一] [二]未婚可也

(釋:是文譯作者乃無黨派人士。)蛇足句

望兄自察--阮薰華 二〇〇七年一一月二五日 (日) 〇三時四五分 (UTC)[回覆]


Thank you very much mate ! I will think about this article for the rest of today !!
Ciao !! 美女森理世 二〇〇七年一一月二五日 (日) 〇四時〇九分 (UTC)[回覆]

文章事[]

君安好,君力書諸文,本當稱善,然殆盡為抄錄,只易一二,篇篇一式,誠無足取。杜工部云︰「文章千古事,得失寸心知。」與其書殘文千篇,不若力善一文,望君三思,謝。--孔明居士 二〇〇七年一一月三〇日 (五) 〇二時五二分 (UTC)[回覆]

足矣!文文如是,何用之有?君才不低,誠望專注,以得佳作,方為大典之福。--孔明居士 二〇〇七年一二月三日 (一) 一三時三〇分 (UTC)[回覆]

請教[]

前日修泰北,得蘭納泰國之名,而不見於二史,僅有暹、羅二國之名。查英文維基,其誌亦不詳。素知兄好泰國之事,不知兄嘗聞此國否?--阮薰華 二〇〇七年一二月五日 (三) 一五時三一分 (UTC)[回覆]

 • 近者吾觀一泰國電視劇,始知近世泰國有數小國。思之汗顏,我國歷史教育盡悉服務政治。我儕讀書十數年,終是見識淺薄。 嘯嘯生  書房  吾績 --北京時間:2008-1-7@23:17

國之屬[]

國此類將廢,請勿置文於內,謝。又,民之旨一文,不知君所據者何,何以文首有人民之意志、孟加拉文等(已悉為我所去),請檢閱再三,方書文,以保無誤。--孔明居士 二〇〇七年一二月二〇日 (四) 〇二時〇三分 (UTC)[回覆]

居士,

白話文版譯曰:『人民的意志』,昨夜吾思之不雅,故今更名。歌唱翻譯乃吾之『原創』,二印度友人亦曰可矣,故獻之大典。

Jana gaṇa mana adhināyaka jaya hē
Bhārata bhāgya bidhātā
Pañjāba Sindhu Gujarāṭa Marāṭhā
Drābiḍa Utkala Baṅga
Bindhya Himācala ẏamunā Gaṅgā
Ucchala jaladhi taraṅga
Taba śubha nāmē jāgē
Taba śubha āśisa māgē
Gāhē taba jaya gāthā
Jana gaṇa maṅgala dāyaka jaya hē
Bhārata bhāgya bidhātā
Jaya hē jaya hē jaya hē
Jaya jaya jaya jaya hē

美女森理世 二〇〇七年一二月二〇日 (四) 〇二時一八分 (UTC)[回覆]

白話遷文[]

ok,沒有問題,即刻處理。 嘯嘯生  書房  吾績 --北京時間:2008-1-9@17:32

        謝謝!!

[]

君安好,請君三思,余嘗言之數次,文章千古事,得失寸心知。胡書千篇,誠無用也。佳文一篇,勝卻廢話無盡。--孔明居士 二〇〇八年一月一五日 (二) 一四時三四分 (UTC)[回覆]

文長非必善,請閱英文維基特色之文,或有助焉。--孔明居士 二〇〇八年一月一六日 (三) 一四時一六分 (UTC)[回覆]

所訴不明[]

這部電影到底是印度的還是法國的?link title

《流浪者之歌》那篇文章太過簡短,至少應該略訴一下歌曲的背景。 嘯嘯生  書房  吾績 --北京時間:2008-2-26@20:33

i filed a request for a classical chinese wiktionary at wikimedia incubator. please back me up. this is the exact link [四]


Julius Ceaser from Primus 二〇〇八年一〇月二八日 (二) 二二時四三分 (UTC)[回覆]

Your account will be renamed[]

二〇一五年三月二〇日 (五) 〇八時五三分 (UTC)

Renamed[]

二〇一五年四月一九日 (日) 一三時〇二分 (UTC)

閣下所撰Chengdu Shuangliu International Airport一文,或未合凡例章法遂議去留。如有意見,歡迎闡明。奉書恭啟,並叩臺安。

閣下勞神撰文,吾人欣重。文章已去,欲取原文,可問有秩;苟已更正,亦可重撰。

若有疑問,可閱:凡例章法會館燕語閣。----薄荷糖敬上 二〇二〇年三月二〇日 (五) 〇九時〇五分 (UTC)[回覆]

閣下所撰討論:科辛·哈泰南一文,未合凡例章法,遂告速刪。待有秩審理,決其去留。奉書恭啟,並叩臺安。

閣下勞神撰文,吾人欣重。文章已去,若有異議,可問有秩有秩一覽,以察緣由。

若有疑問,可閱:凡例章法會館燕語閣

--阿爾克雷米Alcremie留言二〇二〇年一一月二八日 (六) 〇三時二五分 (UTC)[回覆]

閣下所撰模板:Latest preview release/傲游瀏覽器一文,未合凡例章法,遂告速刪。待有秩審理,決其去留。奉書恭啟,並叩臺安。

閣下勞神撰文,吾人欣重。文章已去,若有異議,可問有秩有秩一覽,以察緣由。

若有疑問,可閱:凡例章法會館燕語閣

--阿爾克雷米Alcremie留言二〇二〇年一一月三〇日 (一) 〇七時二九分 (UTC)[回覆]