K

文出維基大典
跳至導覽 跳至搜尋

K,拉丁字母,在字母序中第十一。英格蘭音kay,西班牙音ka,意大利音kapːa。

[]

本出於腓尼基字母kap,象張手之形。Kap傳於希臘而為Κ,讀曰kappa。希臘字母K又傳於伊特拉斯坎,而拉丁人受之。

初,拉丁字母C、K、Q皆可以為牙音,無分清濁。其後拉丁人加劃於C,作G以為濁音,C以為清音以辨。K之用則漸罕,僅用於Kalendae(月朔)等。Q多以為[kw],常與U(古作V)並書,aqua(水)、quantum(量)是也。後希臘詞傳於羅馬,拉丁人皆改其K為C。

是故拉丁文,及今羅曼諸語,皆鮮用K,以C代之,用K者多為外來詞。

K在英語[]

K在英語,為罕用字母之第五。諸詞之中,用K者惟百分之一。

kn-讀若n-,know、knife是也。