跳至內容

奧匈帝國

文出維基大典
奧匈帝國
Österreichisch-Ungarische Monarchie
Osztrák-Magyar Monarchia
奧匈帝國之旗 奧匈帝國之徽
不分不離
Indivisibiliter ac Inseparabiliter
國歌:吾君吾土
奧匈帝國之所在
奧匈帝國之所在
國體: 君主制
元首 奧地利皇帝兼匈牙利波希米亞王
總揆 奧地利皇帝兼匈牙利波希米亞王
國都 維也納
用語 德語
匈牙利語
捷克語
斯洛伐克語
塞爾維亞語
克羅地亞語
波斯尼亞語
斯洛文尼亞語
波蘭語
烏克蘭語
盧森尼亞語
羅馬尼亞語
意大利語
羅姆語
通貨 奧匈盾奧匈克朗
立國 一八六七年
妥協
亡國 一九一八年
國內各族獨立
前後歷五十一年

奧匈帝國,故歐洲強國也。舊曰奧斯馬加奧地利亞。久互市廣東人以其旗識之,又曰雙鷹國[一]

興廢

[]

奧地利帝國也。初,自拿破崙敗後,諸故神聖羅馬帝國王公共組德意志邦聯,以奧國為首。越數十年,普魯士漸興,欲代奧國為盟主,乃於一八六六年興師伐奧,七週而破之,逐奧國於盟外。奧帝勢衰,而國中諸色人欲自立。乃與匈牙利貴族協定,以萊塔河以界,許匈人自立議廷,以治河東之地;匈人許以奉奧帝為王。一八六七年成,乃更號奧地利匈牙利,以示奧匈同等也。

普國復建德意志帝國,以與奧人同種故,復並俄羅斯通盟於奧匈,號曰三帝同盟。後俄國以攻鄂圖曼所得土,為奧國私取,卒退盟。三帝同盟既敗,德國復招義大利通盟,與奧匈並稱三國同盟。然義國陰圖奧國之西境蒂羅爾達爾馬提亞等處。

一八七八年,奧匈佔波斯尼亞黑塞哥維那,此斯拉夫人居地也,同種塞爾維亞向圖之,惟無力焉。一九零八年,奧匈以波黑地為己有,建為直領地,斯拉夫人惡之。塞國欲借俄國兵以取之,不許,乃陰謀圖之。巴爾幹首戰,塞國聯三國攻鄂圖曼,欲得阿爾巴尼亞,奧匈懼塞益強,力主阿爾巴尼亞人自立。塞國益怨之。

一九一四年六月廿八,太子斐迪南大公伉儷巡波黑首府薩拉熱窩,塞人普林西普弒之。奧匈以塞國陰謀,陳十條,令塞國拿兇謝罪,並為奧匈禁其國人求波黑地,不從則攻之。奧匈立苛條,蓋德國許必助之。卒塞國拒之,奧匈攻塞、德國助之;俄國、法國繼起兵助塞。德國欲道比利時攻法,英國以將及己,亦發兵助俄、法,稱協約國第一次世界大戰由是起。

初,塞國小,奧匈兵眾,竟不能勝。與保加利亞夾擊之,乃克塞國。而俄兵又至,俱不克。時協約國陰通義國,許以奧匈之西境,竟背盟攻奧匈。及美國入協約國,公告諸色人種當自立國,奧匈各族蠢動。一九一八年十月,保國敗,協約國二路攻奧匈,大破之。十四日,臨危變法,與各族共組聯邦。廿八日,捷克斯洛伐克獨立;卅一日,匈國亦獨立。十一月三日,奧國與協約國停戰,敗局乃定。

時國人以奧帝誤國,欲廢之。十一月十一日,奧帝卡爾誥曰:「朕將去其權,而不棄其位。」翌日,改共和制。一九一九年三月,亡走瑞士;四月,眾議廢其位。匈國初復,以共產黨人執政,民多不悅。匈將米克洛什逐共產黨人,復王制。奧帝卡爾求復王匈國,不得。卒匈牙利不立新王,以米克洛什攝政。

自妥協至捷克斯洛伐克獨立,歷二主,凡五十一年。

行政

[]
內萊塔尼亞十五部:一波希米亞;二布科維納;三卡林西亞;四卡尼鄂拉;五達爾馬提亞;六加利西亞;七濱海省;八下奧地利;九摩拉維亞;十薩爾茨堡;十一西里西亞;十二施蒂利亞;十三蒂羅爾;十四上奧地利;十五福拉爾貝格
外萊塔尼亞二部:十六匈牙利王國;十七克羅地亞斯拉文尼亞王國
直領地一部:十八波斯尼亞黑塞哥維那

奧匈行二元君主制,以一人領奧地利皇帝、匈牙利王。國分內、外萊塔尼亞。內萊塔尼亞維也納外萊塔尼亞布達佩斯。各自有政府、議廷,以首相為首。

二相領議員各六十人集於維也納,並財、兵、外三事部長,成為帝廷。由國君主之。凡立憲、徵稅、民政者,兩地自治。外交、通商、兵事者,皆帝廷主之。名為內外聯席,實令皆由君出。然內外常不和,末年議歲用時尤甚。

地方

[]

奧匈以萊塔河為界,分內外兩區,並一直領地為十八部。內區為故奧地利大公國諸君歷世所得之地,為十五部。外區為故匈牙利王國諸王所領之地,為二部,故匈王所領二王國也。一九零八年,以所佔鄂圖曼地為直領地,不屬內外區。是時欲割二部斯拉夫人居地並直領地為第三區。未行而戰端起,乃罷。

奧匈本無殖民地一九零二年始於天津租界。後以戰敗還華。

世系

[]

[]
  • 《奧匈帝國》,何蓉著
  1. 《清史稿》志一百三十五,邦交八 奧斯馬加 秘魯 巴西 葡萄牙 墨西哥 剛果:奧斯馬加即奧地利亞,久互市廣東人以其旗識之,稱雙鷹國。