Category:群學

文出維基大典
往:

群學何?用科學之律令,察民群之變端,以明既往測方來也。

次類

類有九子類,轄下子類數九也。

  • 律法(五 類、一 頁)

  • 禮俗(四 類、八 頁)

  • (九 類、一二 頁)

  • 計學(二 類、一四 頁)

  • 軍事(一 類、一 頁)